Inkorfinstructies Z.L.U. 2022

ALGEMEEN

Bij elke vlucht dient op voorschrift van de Franse- en Spaanse overheden een verklaring te worden ingevuld dat alle duiven ingeënt zijn tegen paramixo. Deze formulieren zijn reed in uw bezit. De inkorfleider dient deze te laten ondertekenen door voorzitter en secretaris. Deze ondertekende formulieren dienen te worden meegegeven aan de chauffeur van onze ophaaldienst.
De dag na het inkorven moeten deze documenten namelijk door ons overhandigd worden aan de convoyeurs. Door genoemde Franse- en Spaanse autoriteiten kan hiernaar gevraagd worden tijdens het vervoer van de duiven. Het niet voorhanden zijn van deze bescheiden kan het hele konvooi in gevaar brengen. Het vervoer van de Z.L.U. duiven geschiedt door diverse afdelingen waarvoor enkele instructies noodzakelijk zijn.
 
.

.

          

JAARLINGEN

Op de wedvluchten Pau en Barcelona mogen geen jaarlingen worden ingekorfd.
Overige wedvluchten zijn jaarlingen toegelaten
 
 
WEDVLUCHT AGEN
 
Op de wedvlucht Agen worden de oude en jaarlingen in een aparte klasse gespeeld. Er zijn dus twee aparte concoursen.
 • Voor de oude en jaarlingen dient u dus een aparte poulebrief in te vullen. 
 • Twee aparte verzamelstaten met vermelding oude en jaarlingen inleveren.
 • Apart financiële totaalstaten indienen.
 
Dubbelingen van  jaarlingen tegen oude of oude tegen jaarlingen is niet mogelijk. Oude en jaarlingen  op één poulebrief worden niet geaccepteerd. Dubbeling duivinnen is op deze wedvlucht niet mogelijk.

Poulebrief op de computer het aantal duiven bij inleg vermelden zowel ZLU als internationaal
 
WEDVLUCHT NARBONNE
 
Internationale zijn twee aparte concoursen voor oude en jaarlingen. Indien men de jaarlingen niet wilt poelen dan kunt u internationaal volstaan met een poulebrief, oude en jarige. Wilt men de jaarlingen wel poelen  dat moet u een apart poulebrief internationaal invullen en eveneens hier de uitslag op aangeven Aangezien deze splitsing niet in het computerprogramma is te verwerken dienen de poulebrieven handmatig te worden uitgerekend. Reiskosten zijn reeds bij de ZLU gerekend. Schrijf het aantal jaarlingen op de uitprint van de totaalstaat. Deze aantallen moeten we doorgeven aan de Internationale organisatie.
 
WEDVLUCHTEN  (INTERNATIONAAL
 
Door de inrichters worden wel papieren internationale uitslagen gemaakt. De kosten bedragen € 8,00 voor de internationale uitslag hierin begrepen de nationale uitslag van België en de uitslag van de duivinnen. Bij Narbonne, als u maar een poulebrief internationaal invult moet u bij de uitslag een X zetten als u de uitslag van de oude wilt en een 2 als u de uitslag van de oude en de jarige wilt ontvangen.
 
BESTELLEN MANDEN
 
De inzetlokalen zijn zelf verantwoordelijk voor het aantal manden welke zij nodig hebben voor het inkorven van de duiven. De eerste Z.L.U. wedvlucht Pau wordt ingekorfd op maandag 20 juni a.s. Besteld u tijdig de manden  ‘zie onze site' en schrijven van dhr Wetzelaer en geef  het aantal gewenste manden door.  In de week voor Agen bestelt u de manden voor Barcelona welke meegeleverd worden tijdens de ophaaldienst Agen. Dus voor iedere wedvlucht  de manden tijdig bestellen. Dit kan ook gebeuren bij het doorgeven van het aantal duiven na het inzetten. Mocht u geen manden bestellen, en er dienen extra manden geleverd worden buiten de reguliere ophaaldienst, dan zullen de extra kosten bij u in rekening worden gebracht.
 
Bestellen manden voor aanvang seizoen:
 • voor Limburg: Mickel Roumans  GSM  06 – 13 62 00 24  e-mail:  mr@dq-control.nl
 • overige provincies: H. Wetzelaer  GSM 06-49 98 61 23 of via WhatsApp
 
ALGEMENE EN AANVULLENDE REGELS  Z.L.U. WEDVLUCHTEN

   Om de uitslagen van de wedvluchten correct te kunnen afwerken en de
   reclames te beperken zijn er regels voor deelname aan de wedvluchten:
 
1. Het Z.L.U. spel is altijd primair en wordt vervlogen op de Z.L.U. poulebrief, welke in dit periodiek is afgebeeld, waarbij tevens de uitleg van het poulesysteem. De poulebrieven zijn voor alle wedvluchten in het inkorflokaal aanwezig.
2. Het invullen van uw N.P.O. lidnummer (8 cijfers) is verplicht.De volgorde van getekende duiven bij het  inkorven dient zowel op de uitdraai van het klokje , UDP-bestand in de computer en poulebrief moet hetzelfde te zijn. Het UDP-bestand zoals ingelezen in de computer is maatgevend. Wijzigingen in de UDP-bestanden worden niet aangebracht. Het niet in volgorde aangeven van de duiven door de liefhebber aan de inkorffunctionaris, zoals op de poulebrief vermeld, is zijn eigen verantwoordelijkheid.
3. Naam, adres, afstand en GPS coördinaten verplicht invullen.
4. Ondertekenen poulebrief verplicht.
5. De verplichte inleg per duif is  € 1,20
6. De uitslag is verplicht en kost € 2,20
7. Nationaal Agen wordt vervlogen in twee categorieën: oude en jaarlingen in een apart concours. Dus twee poulebrieven invullen. Voor de oude en jaarlingen is een aparte uitslag.Tevens twee UDP-bestanden indienen voor oude en jaarlingen apart.
8. De Z.L.U. stelt per wedvlucht diverse ereprijzen ter beschikking, welke worden uitgereikt tijdens de Sterrenshow.
9. Naast de controle die door de internationale organisatie wordt geëist, zal door de Z.L.U. controle worden uitgevoerd. Deze controle is steekproefsgewijs hetgeen betekent dat de vroegste duiven, maar ook andere duiven gecontroleerd kunnen worden.De controle geschiedt door of namens de Z.L.U. Door de controleur zal een schriftelijke rapportage worden opgesteld.
Controleurs beschikken over elektronische controleapparatuur waarbij het chipring-nummer en unieke-code uitgelezen wordt. Deze gegevens worden doorgegeven aan de rekenaar waarna controle met de digitale inkorfgegevens plaatsvindt.
10.  De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar.
11. Aansprakelijkheidsstelling van de Z.L.U. en haar medewerkers is uitgesloten.
12. Door deelname doet de deelnemer(s) afstand van het recht (rechts)vorderingen tot schadevergoeding tegen de Z.L.U. en tegen medewerkers van de Z.L.U. aanhangig te maken.
13. Voor de Z.L.U. wedvlucht uitslagen zijn de internationale
      neutralisatietijden van  toepassing
14. Door deelname aan onze wedvluchten gaat de liefhebber akkoord met alle voorgeschreven aanvullende reglementeringen van de Z.L.U. op het N.P.O. wedvluchtreglement met aanvullende eisen ZLU conform c.q. KBDB.
15. De NFO18 wordt toegepast als er een of meerdere duiven  in de neutralisatietijd arriveren waarvan één sneller is dan de snelste duif voor het ingaan van de neutralisatie. Worden geen duiven voor aanvang van de neutralisatie geklokt maar wel duiven in de neutralisatie dan blijft de standaard rekenmethode van toepassing.
16. Duiven voorzien van een door de liefhebber of derden  aangelegde GPS- Trackerringen dienen in de lokalen verwijderd te worden. Zo niet, dan worden deze in verzamelcentra verwijderd.
17. De reglementen en condities zoals vermeld zijn van toepassing.
18. De liefhebbers welke deelnemen aan de ZLU-wedvluchten conformeren zich met de door de ZLU vastgelegde aanpassingen en/of voorwaarden. Reclamaties in deze worden dan ook niet geaccepteerd.
19. Bij het niet naleven van bovengenoemde richtlijnen met aanpassingen beslist het ZLU bestuur
 
BASISAFSTANDEN  INTERNATIONAAL CONCOURS
 
.

.
 
DOORGEVEN AANTAL INGEKORFDE DUIVEN EN MANDEN:
 
Alle centrale inzetlokalen waar duiven worden opgehaald geven direct na het beëindigen van het inkorven het aantal ingekorfde duiven en aantal gebruikte manden door. De lokalen welke uitsluitend inkorven en de duiven aanvoeren bij centrale aanvoerlokalen geven gevraagde gegevens door aan de inkorfleider van  het centrale aanvoerlokaal. Deze  kan dan alle duiven en manden melden bij H. Wetzelaer onder GSM 06-49 98 61 23 of via WhatsApp.
 
Voor de wedvlucht Agen is het van belang dat de aantallen van de oude en jaarlingen apart worden doorgegeven.
De gegevens verstrekking is zeer belangrijk om het vervoer en loodswerkzaamheden te kunnen inplannen. Aangezien alle wedvluchten door de Belgische organisaties via het wegvervoer plaatsvinden is het zeer belangrijk dat alle gegevens tijdig worden doorgegeven. Voor 23.00 uur op de inkorfdag moeten wij het aantal auto’s bestellen voor vervoer naar de losplaats.
 
Zijn of worden er bij u geen duiven ingekorfd?
 • meld dit bij het centraal inkorflokaal.
 • tevens verzoeken wij u dit ook te melden bij het secretariaat wedvluchten, P. Franssen, zodat hij niet hoeft te wachten op de inkorfbescheiden.
 
LEVER DE DUIVEN TIJDIG AAN, DIT VOORKOMT PROBLEMEN
 
De ophaaldiensten kunnen onder geen enkel beding wachten. Wij zijn gebonden aan een strak ophaalschema. Indien de duiven te laat in de loodsen worden aangeleverd, zijn extra mensen nodig om tijdig met het WCS gereed te zijn.
De chauffeurs hebben opdracht om het schema aan te houden. Mocht u niet gereed zijn, dan dient u de duiven zelf aan te leveren in de loods te Rucphen..
INKORVEN
 
In de inkorflokalen worden de duiven over de inkorfantenne gehaald. Na het afsluiten van het inkorven en uitprinten van de inkorflijst  moeten de klokjes ingelezen worden in de computerbestanden. Mocht onverhoopt iets haperen aan de chipring, en een noodkoppeling is niet mogelijk, dan moet de duif worden teruggegeven aan de liefhebber. Deze duif kan niet aan het concours deelnemen.Indien men geen klokjes inleest dan kan er geen match komen bij de controle. Handmatig ingevoerde duiven komen niet voor prijs in aanmerking.
In het verzamelcentra in Rucphen wordt een code uit de chipring  gelezen door middel van een speciaal voor de Z.L.U. aangepast Tipes antenne systeem met adapter. Deze antenne kan alle chipringen lezen, ook die van andere systemen. Na afronding van de werkzaamheden worden de data verzonden naar de Z.L.U.- rekenaar.
 
Het komt regelmatig voor de liefhebbers de duiven niet aanbieden zoals de volgorde op de poulestaat. Conform de reglementen is de volgorde zoals de uitdraai van de klok aangeeft maatgevend. Deze gegevens komen ook na het inlezen in het wedvluchtprogramma te staan en vervolgens in het UDP. Het UDP is dus maatgevend voor de volgorde van de getekende duiven. Heeft u andere volgorde op de poulestaat dan bent u verplicht een nieuwe poulestaat in te vullen. Internationaal brengt dit verwarring. Het aanpassen van de volgorde in de UDP-bestanden is niet mogelijk. Zorg ook dat het juiste geslacht van de duiven in het klokje staat. Internationaal worden deze gegevens overgenomen voor het duivinnen concours.
 
Indien de manden niet voorzien zijn van een label, dan zullen deze niet worden meegenomen door de ophaaldienst
 
Het gebeurt regelmatig dat lokalen doffers en duivinnen in één mand inkorven. Dit is absoluut verboden omdat de duiven in andere manden worden gezet. Ook krijgen we manden aangeleverd met de tekst nestdoffers. In de loods kunnen we geen verschil maken tussen nestdoffers en weduwnaars.  Dus lokalen hoeven deze niet te splitsen.
  
ALLES MET BETREKKING TOT DE WEDVLUCHTBESCHEIDEN.
 
De bescheiden voor de internationale organisaties moeten wij ruim vóór het lossingtijdstip bij de Belgische organisaties indienen. Dus: stuur alle bescheiden direct op met de 24 uur post. Na ontvangst moeten wij de bescheiden nog controleren  hetgeen ook de benodigde tijd vergt.
 
Voor het sorteren van de bescheiden is het wenselijk dat de: wedvluchtcode of naam van de wedvlucht op de enveloppe wordt vermeld.
 
Het gebeurt nog regelmatig dat de wedvluchtcodes niet op de enveloppe worden aangegeven. Zeker als de vluchten volop draaien en diverse stukken worden ingediend. Het bespaart ons een hoop zoekwerk. Regelmatig komt het voor dat we 14 dagen na de vlucht nog niet de uitdraai van de constateringen in ons bezit hebben. Bij reclamatie door een liefhebbers kunnen we niets controleren en wordt de liefhebber de dupe.
 
De bescheiden kunnen ook met de ophaaldienst worden meegegeven, waarna wij deze ophalen in de verzamelloods. De poulebrieven van liefhebbers met meer dan 25 duiven in concours, dienen aan elkaar gehecht te worden.
 
De internationale organisaties stellen het invullen van een internationale poulebrief verplicht. Reden hiervoor is dat de organisatie het aantal duiven kan controleren en op basis hiervan worden de totale reiskosten bij de Z.L.U. in rekening gebracht hoeveel duiven er in concours zijn.
 
Controleer of het aantal  gezette duiven  Z.L.U. concours gelijk is aan het aantal gezette duiven internationaal.
 
Om veel ellende te verkomen moet u gebruik maken van een van de ZLU/programma's, Venira Z.L.U. -Rekenaar, DAS 2000 of Compuclub. dan dient u direct na het inkorven van de vlucht het UDP bestand per e-mail te sturen aan frans@huynen.info en pjgfranssen@home.nl  Hoe u dit moet doen is duidelijk in het programma aangegeven. Voer enkele controles uit, zodat u weet dat alles goed is verzonden. Uiteraard zal door de wedvluchtcoördinator Z.L.U. controle worden uitgevoerd aan de hand van de aangeleverde stukken.
 
Voor zowel het Z.LU. concours  als het internationale concours kunt u alleen de Z.L.U. poulebrief gebruiken. De reiskosten en alle andere kosten kunnen onder aan deze poulebrief worden ingevuld.
 
De (nieuwe) poulebrief is in viervoud:
 1. Het voorblad is voor de Z.L.U. (wit)
 2. De eerste doordruk is voor de internationale organisatie  (groen).
 3. De tweede doordruk is voor de Z.L.U. is voor inzetlokaal (roze).
 4. Het laatste blad is voor de liefhebber  (blauw).
 5. Bij de oude poulebrieven, geel, vervalt.
 
De bescheiden s.v.p. gescheiden aanleveren als:
 
In de enveloppe voor de internationale organisatie, na de inkorving opsturen aan de ZLU
 1. de eerste doordruk Z.L.U. / internationale poulebrief (groen).
 2. de eerste doordruk Z.L.U. / internationale poulebrief duivinnen (groen). De bescheiden van elke liefhebber, internationaal en internationaal duivinnen bij elkaar houden, indien duivinnen zijn gedubbeld
 3. verzamelstaat internationaal.
 4. verzamelstaat duivinnen internationaal.
 
In de enveloppe voor de Z.L.U. na de inkorving opsturen:
 1. Voorblad van de Z.L.U. / internationale poulebrief (wit).
 2. Voorblad internationale poulebrief duivinnen (wit).
De bescheiden van elke liefhebber bij elkaar houden..
 1. verzamelstaten nationaal.
 2. Verzamelstaat internationaal.
 3. financieel overzicht uitdraai computer
 
Voor zover bij ons bekend werken alle lokalen met de computerprogramma’s en kunnen alle verzamelstaten met financieel overzicht via de software worden uitgeprint. Kunt u geen uitdraai maken dan moeten de verzamelstaten volledig worden ingevuld en deze bij de inkorfbescheiden voegen.
.
DUBBELING INTERNATIONAAL  DUIVINNEN
 
Indien u duivinnen speelt dient u  zich te houden aan onderstaande richtlijnen:
 • alle duiven moeten eerst in het internationaal concours gezet worden.
 • u moet voor de duivinnen een aparte poulebrief invullen met vermelding duivinnen in het   aangegeven vak.
 • u kunt alle duivinnen  internationaal  poule  indien u dit wenst. De inleg is altijd verplicht als u dubbelt.
 • van de dubbeling duivinnen moet u een aparte verzamelstaat internationaal uitdraaien.
 
De duivinnen kunt u internationaal dubbelen op de wedvluchten:

Pau, Barcelona, Marseille, St. Vincent, Narbonne en Perpignan. De kosten voor het internationale dubbelen bedragen € 0,25 per duif
.

INVOEREN DUIVEN IN HET COMPUTERSYSTEEM.

Voor het invoeren van de duiven in de computerbestanden moet u gebruik gemaakt  van Venira, Das 2000 of Compuclub.  Overige programma voldoen aangaande poulesysteem niet aan de ZLU voorwaarden.
 
Om de veiligheid van de wedvluchten nog beter te controleren hebben we de rekenprogramma's  laten aanpassen. Hierin worden de nummers van de inkorfantenne opgenomen zodat we altijd kunnen controleren via welke antenne de duiven zijn ingekorfd.
 
BELANGRIJK
 
Voor het correct opnemen van alle de duiven in onze bestanden is het van belang dat het nationale ZLU concours als PRIMAIR spel wordt aangemerkt. Om fouten te voorkomen is het gebruik van de  goedgekeurde ZLU programma's  strikt noodzakelijk.  Bij gebruik van een andere programma is het bestuur van de inkorfcentra verantwoordelijk voor  het insturen van het volledig UDP waarin de unieke code is opgenomen. Uit ervaring weten we dat dit niet gebeurt bij programma's welke niet geschikt zijn voor de ZLU- wedvluchten.  Bij onvolkomenheden beslist het bestuur van de zLU Programma's welke niet voldoen aan de huidige maatstaven van de  ZLU programma's worden niet meer geaccepteerd. In het verleden hebben we gemerkt dat dit wel gebeurt en bestanden worden overgelezen naar de ZLU programma's, Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan m.n. bij Agen oude en jaarlingen. Inzetlokaal is verantwoordelijk dat de juiste bestanden worden aangeleverd.
 
De niveaus welke de ZLU gebruikt zijn:

11  ZLU concours
13  Internationaal.
14  Internationaal duivinnen.
 
De data kunnen niet ingelezen worden als u deze niveaus niet gebruikt en de voren genoemde wedvluchtcodes niet hanteert. Het inlezen is ook helemaal geautomatiseerd.  Stuur maar een UDP-bestand per mail. Als de niveaunummers niet overeenkomen met de hoofdcomputer dan worden deze geweigerd.
 
AFHANDELING NA INKORVEN

Zodra het inkorven is gesloten dient u als volgt te handelen:

Geen twee UDP-bestanden versturen in een mail. Door automatische inlezen verwijderd de computer deze bestanden
 
ZLU neemt geen verantwoording voor klassering van duivinnen in het internationale concours duivinnen.
 
REISKOSTEN
 
Alle reiskosten, inleg  en kosten uitslagen zie pagina achter in deze instructies
 

MELDEN OP DE Z.L.U. WEDVLUCHTEN

Zie hiervoor de instructies voor de meldposten d.d. 9 mei 2022
 
In elk meldprogramma zijn tevens een x-tal beveiligingen ingebouwd, zo ook in het meldprogramma van de ZLU, af en toe komen meldingen niet op de meldlijst van de website.
Een van de redenen kan zijn dat:

            A) De liefhebber staat niet in het UDP-bestand van de deelnemers aan deze vlucht.
            B) Het juiste .ringnummer staat niet in het UDP-bestand van deze vlucht.
 
Diverse lokalen hebben eigen meldprogramma's ontwikkeld waarbij de meldingen worden doorgezonden naar de ZLU. Indien niet juist gehandeld wordt en de meldingen zijn te laat dan worden de duiven op de tijd van de melding bij de ZLU geklasseerd.
 
HET NIET MELDEN VAN GECONSTATEERDE DUIVEN BETEKENT GEEN OPNAME IN DE UITSLAG..
 
Elektronisch melden aan de ZLU via het meldprogramma van de ZLU
1.    NPO lidnummer (8 cijfers)
2.    Jaartal en aluminium ring of getekende duif
3.    Geslacht: doffer of duivin.
4.   Kloktijd
 
Eventueel vleugelmerk (aangebracht door de Internationale inrichter), dient apart gemeld te worden naar de centrale meldpost via email.
 
De duiven dienen binnen 15 min. na het constateren gemeld  te zijn bij de ZLU. Worden de duiven via andere meldprogramma’s gemeld dan blijft de tijd van 15 min. ook van toepassing. Duiven welke in de internationale neutralisatietijd arriveren dienen gemeld te worden 's morgens binnen 15 minuten na het verstrijken van de neutralisatietijd.
 
Bij te laat melden wordt de meldtijd als kloktijd aangehouden.
 
Internationale neutralisatietijden zijn vermeld achter in het periodiek. +32 9 381 32 00 • Fax: +32

DUIVEN MET CHIPRING INGELEZEN IN DE COMPUTER BESTANDEN
 
Alle in te korven duiven moeten voorzien zijn van een chipring. Deze voorschriften zijn vastgelegd in de reglementen van de KBDB en NPO Bij aankomst van de duif maakt het systeem de elektronische constatering. Deze constatering geldt voor de klassering.
 
Conform de KBDB reglementen Art. 98 NSR waarin vermeld dat Indien het elektronische systeem faalt bij thuiskomst van de duif bestaat de mogelijkheid om de chipring (transponder) in een mechanische klok te klokken. Hiervoor kunnen b.v. twee klokken geregeld worden welke bij de centrumleider  voorhanden zijn. De afslag in deze klok is pas maatgevend voor de constatagetijd mits de chipring uitleesbaar is en de unieke code overeenkomt met de gegevens van de inkorving en controle in het omvangcentra. Alvorens de duif in de uitslag wordt opgenomen dient u de chipring op te sturen aan het secretariaat wedvluchten.  Deze zal de chip controleren.
 
Bij onregelmatigheden beslist bestuur van ZLU.
  
UITLEZEN ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN BIJ WEDVLUCHTEN DIE MEER DAN ÉÉN DAG OPEN STAAN.
 
Conform artikel 128 en 163 NPO wedvluchtreglement kan van de elektronische constateersystemen waarin geconstateerd is, kan desgewenst een tussentijdse afslag met print worden gemaakt. Indien een liefhebber geen afslag of print laat maken is dit ter eigen verantwoording als klok stilvalt of dergelijke.
 

ALGEMENE REGELS INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN

De kosten alsmede de lossingdata staan apart vermeld in het periodiek bij de betreffende wedvluchten. De landen welke deelnemen zijn: België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. De organisatie wat betreft de wedvluchten is in handen van diverse Belgische inrichters, i.s.m. met de Zuid Limburgse Unie en ArGe Euskirchen. In de Z.L.U. poulebrief is de internationale poulebrief opgenomen. Door het invullen van de poulebrief  nemen alle duiven zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.
 
De poulebrief dient duidelijk ingevuld te worden om alle gegevens correct te kunnen verwerken. Zeer belangrijk is het invullen van het NPO lidnummer (8 cijfers).  Voor internationaal belangrijk dat u alle gegevens op de poulebrief duidelijk invult.
 
Wij willen u er op wijzen dat op de internationale wedvluchten het Belgische  ‘Reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven’ laatste aanpassing, van toepassing is. Verder kent de K.B.D.B. reglementering voor de controle van alle duiven die zich op de internationale wedvluchten klasseren.
 
De duiven dienen tenminste 5 dagen na de sluiting van de wedvlucht op het hok van de deelnemende liefhebber ter beschikking te blijven.
 
POULEBRIEF Z.L.U.
 
De poulebrieven zijn in de inkorflokalen aanwezig. Bij het invullen van de poulebrief dient u als volgt te werk te gaan:
 1. duidelijk alle persoonlijke gegevens invullen.
 2. met een kruisje aangeven voor welke categorie de poulebrief geldt,  oude, duivinnen of jaarlingen (Bordeaux)
 3. aantal duiven vermelden onder inleg.
 4. uitslag nationaal is verplicht en aangeven op de poulebrief.
 5. het poulen dient vanaf boven aaneengesloten te geschieden, welke u aangeeft onder kolom aantal in de afrekenstaat en worden toegewezen aan de duiven in de volgorde zoals ze zijn ingekorfd.
 6. bij de poules 1 t/m 7 en 8  t/m 15  kunt u geen poules overslaan.
 7. poule op de poules 1 t/m 7 of 8 t/m 15 is ter uwer keuze.
 8. de poules 16 t/m 25 zijn geheel vrij, maar worden toegewezen aan de duiven in de volgorde zoals ze zijn ingekorfd en in het UDP-bestand staat vermeld.
 
POULESYSTEEM  Z.L.U. EN VERDELING VAN DE PRIJZEN
 
1:4                   inleg 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 4,50 per duif.
1:10  1:15  1:20  1:25: 1: 30  1:35  1:40 en 1:50   0,50 per duif.
Hwh                 inleg 0,10 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
Slag                 inleg 0,25 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
Ere                  inleg 0,25 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
Gr. Poule         inleg 0,50 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
Ee                    inleg 0,50 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
Sup poule        inleg 1,25 per duif, prijzen 1x70,00  1x50,00
                        1X30,00 en verder prijzen van 25,00 tot rest.
D.p.                  inleg 1,00 per duif. prijzen van 1x50,00  1x35,00  1x25,00 en verder prijzen van 10,00 tot rest.
A.p.                  inleg 2,50 per duif, prijzen 1x225,00  1x125,00  1x100,00 en verder prijzen van 50,00 tot rest
S2                     inleg 0,50 per twee aangewezen duiven, prijzen van 25,00 tot rest.
S3                     inleg 1,00 per drie aangewezen duiven, prijzen van 35,00 tot rest.
 

INTERNATIONALE POULEBRIEF

 
Op verzoek, onderstaand de uitleg van het internationale poulesysteem:
Miezen (M):                    Worden vervlogen per duif. Prijs 4x uw inleg.
Poulen (P) :                    Worden vervlogen per duif. Prijs 8x uw inleg.
Specials ( SP):               Worden vervlogen per duif. Prijs 12x uw inleg.
Belles (B):                      Worden vervlogen per duif. Prijs 20x uw inleg.
Uniques (U):                  Worden vervlogen per duif. Prijs 32x uw inleg.
Hourraies (H):               Worden vervlogen per duif. Prijs 48x uw inleg.
Lingot (L):                     Worden vervlogen per duif. Prijs 100x uw inleg.
Onaangeduide series (OAS)   Worden vervlogen per 2 duiven. Prijs 8x uw inleg.
Aangeduide series (AS)          Worden vervlogen per 2 duiven (1e en  2e) get. (3e en 4e get.) enz. Prijs 20x uw inle
Pot                                           Wordt vervlogen per duif. Er  wordt uitgegaan van het aantal duiven dat hiervoor ingetekend wordt.
 
25 % van de inleg gaat naar de 1e duif die voor de POT vliegt.
25 % van de inleg wordt verdeeld in prijzen van € 10,00
25 % van de inleg wordt verdeeld in prijzen van € 5,00
25 % van de inleg wordt verdeeld in prijzen van € 2,00
 

VOORBEELD (zie ook overzicht poulebrief)

 
Een liefhebber korft 20 duiven in. (zie voorbeeld poulebrief)
Wat heeft hij gezet.
Zijn 1e getekende duif vliegt tot € 20,00 in de M (miezen) . Hiervoor betaalt  hij € 50,00. Hij kan dus max.
(50x4) = € 200,00 winnen.
Zij vliegt in de P (Poulen) tot € 8,00. Hiervoor betaalt hij € 18,00  Hij kan dus max. (18x8) = € 144 winnen.
Zij vliegt tot € 4,00 in de SP (Speciales) Hij betaalt hiervoor € 10,00. Hij kan dus max. (10x12) = € 120,00 winnen
Zij vliegt tot € 2,00 in de B (Belles). Hij betaalt hiervoor € 6,00. Hij kan dus max. ( 6x20) = € 120,00 winnen
Zij vliegt tot € 1,50 in de U (Uniques). Hij betaalt hiervoor € 4,00. Hij kan dus max. (4x32) = € 128,00 winnen
Zij vliegt tot € 1,00 in de H (Hourraies) Hij betaalt hiervoor € 2,50. Hij kan dus max.
(2,50x48) = € 120,00 winnen.
Zij vliegt tot € 2,00 in de L (Lingot). Hij betaalt hiervoor € 6,00. Hij kan dus max.(6x100) = € 600,00 winnen.
Zijn 2e en 3e getekende duiven vliegen tot € 8,00 in de M.
Zijn 4e, 5e en 6e getekende duiven vliegen tot € 2,00 in de M.
Zijn 7e, 8e en 9e getekende duiven vliegen tot € 1,00 in de M.
Zijn 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e en 16e getekende duiven vliegen tot € 0,50 in de M.
Zijn 17e en 18e getekende duiven vliegen tot € 0,25 in de M.
Zijn 19e en 20e  zijn niet gezet in de M, kunnen hier dus ook geen geld winnen.
In de M (Miezen) kunnen zij dus 4 x de inleg winnen, voor zover er voldoende duiven gepouled zijn.
 
Bijvoorbeeld de 1e getekende duif vliegt tot € 20,00. Er zijn slechts 3 duiven gepouled tot € 20,00. Dan kan zij dit bedrag slecht 4x winnen. (Indien zij de eerste van deze 3 duiven is)
Wat betreft de POT
Slechts de eerste 15 getekende duiven vliegen hiervoor.
 
Wat betreft OAS
De 1e , 2e, 3e, 4e, 5e en 6e getekende duiven vliegen tot € 2,00
De 7e, 8e, 9e, en 10e getekende duiven vliegen toto € 1,00
De 11e en 12e getekende duiven vliegen tot € 0,75
De 13e, 14e, 15e, 16e, 17e en 18e getekende duiven vliegen tot € 0,25
De 19e en 20e getekende duiven zijn niet gezet voor OAS (on aan geduide series.
 
Wat betreft AS
De 1e en 2e getekende duiven vliegen tot € 2,00
De 3e en 4e getekende duiven vliegen tot € 2,00
De 5e en 6e getekende duiven vliegen tot € 1,00
De 7e en 8e getekende duiven vliegen tot € 0,50
De 9e en 10e getekende duiven vliegen toto € 0,50
De 11e en 12e getekende duiven vliegen tot € 0,50
 
Stel dat de duiven in deze volgorde geconstateerd  worden.
 
De 5e, 8e, 4e, 19e, 17e, 2e en 3e getekende.
 
Wat geeft dit voor het te winnen geld OAS.
De 5e getekende is de eerste duif (trekt niets). 1 duif kan geen serie winnen.
De 8e getekende: daar slechts de 6 eerst getekende duiven vliegen tot € 2,00 kan de liefhebber met zijn 8e getekende niet tot € 2,00 winnen. Hij wint dus max. tot € 1,00 (2,50x8) = € 20,00
De 4e getekende: daar de liefhebber met zijn 8e getekende duif getrokken heeft tot € 1,00 zal hij met zijn 4e getekende het verschil winnen tussen 
€ 2,00 en € 1,00. Dus 1,50 + 2,00 = 3,50 x 8 = € 28,00.
De 19e getekende: Is niet gezet voor OAS. Wint dus niets.

De 17e getekende: staat slechts tot € 0,25. Maakt serie met 4e getekende. Wint max. (0,25x8) = € 2,00
De 2e getekende: staat tot € 2,00. Deze duif wint (0,50 + 0,75 + 1,00) = 2,25 x 8 = € 18,00 (daar 4e getekende serie heeft gewonnen met 5e getekende 1,50 + 2,00 en met de 17e getekende 0,25
De 3e getekende: staat tot € 2,00. Zij wint max. (0,25 + 1,50 + 2,00) = 3,75 x 8 = € 30,00

Wat geeft dit voor AS

Slechts de 4e en 3e getekende maken een aangeduide serie.
De 3e getekende duif kan dus max. (6,00x20) = € 120,00 winnen.
 
Bons:  Dit is voor een eventuele extra prijs waar je bonnen voor moet kopen. Niet van toepassing bij de ZLU-wedvluchten

.


.

FINANCIELE AFHANDELINGEN

 
Van iedere wedvlucht moet na het inkorven het totaalbedrag te worden overgemaakt op rekening: IBAN: NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. Zuid Limburgse Unie.
 
U dient bij de betaling te vermelden:
Uw centrumnummer (zeer belangrijk voor het verwerken van de financiële administratie)
Naam van de wedvlucht  of vluchtcode, b.v. Z91 (zie pag. 1)
(Door diverse lokalen worden bedragen overgemaakt zonder vermelding van vlucht  en centrumnummer. Ook worden bedragen overgemaakt van enkele wedvluchten samen.
Aangezien alle bedragen per vlucht worden geboekt dienen ze als zodanig ook gescheiden te worden overgemaakt. Samengevoegde bedragen levert alleen maar extra werk voor de penningmeester.
 
Wij verzoeken u alle geldbedragen na het inkorven direct veilig te stellen c.q. te storten op de bankrekening van de Z.L.U. Zorg dat alle gelden tijdig worden overgemaakt aan de Z.L.U. 
 
ZLU zal direct na het indienen van de UDP-bestanden het financieel overzicht uitdraaien/ Mochten er grote verschillen zijn tussen betaling en het overzicht dan krijgt de betreffende centrumleider bericht om het resterende bedrag alsnog te voldoen. Wordt hieraan geen gehoor aan gegeven dan zal het bestuur overwegen om het inkorfcentra op te heffen.
 
Om de verwerking op het secretariaat vlot te laten verlopen is het van belang dat u dus centrumnummer en naam of code wedvlucht correct vermeld bij de betaling Geld meegeven met de ophaaldienst mag niet.
 
Kosten van aankoop poulebrieven, door ZLU wordt € 0,40 in rekening gebracht,  porto of dergelijke  mag u naar eigen inzicht, op een zeer schappelijke basis, verrekenen met de liefhebbers welke duiven aanbieden.
  
UITBETALINGEN AAN DE LIEFHEBBERS
 
Zodra wij alle afrekeningen internationaal hebben ontvangen zullen de gelden eind oktober begin november aan de inkorfcentra worden uitbetaald.
 
Wij verzoeken de penningmeesters van de inkorfcentra de gewonnen prijzengelden voor 1 december aan de liefhebbers uit te keren.
 
HET VERLOOP VAN DE WEDVLUCHT
 
Het verloop van de wedvluchten is te volgen via de website, www.dezlu.nl rubriek Meldpost of via www.zluweb.nl
 
AFHANDELING NA DE WEDVLUCHT
 

Zodra het concours is gesloten dient u als volgt te handelen:

 • UDP bestand mailen aan frans@huynen.info en aan pjgfranssen@home.nl  .Geen twee UDP-bestanden versturen in een mail. Door automatische inlezen verwijderd de computer deze bestanden.
 • De uitdraai van de elektronische constateersystemen opsturen aan het secretaris wedvluchten P. Franssen
 • Van de liefhebbers welke gebruik maken van de thuisafslag, dienen het verkregen pdf overzicht van de constateringen alsmede het UDP-bestand te sturen aan het inzetlokaal, welke het inlezen in het wedvlucht bestand. Zo ontstaat een compleet UDP-bestand van de betreffende wedvlucht.
 • Met de meeste elektronische-systemen kan men een thuisafslag maken via de server of GPS.
Indien men de thuisafslag maakt en u heeft niet direct verbinding met de server dan kan het voorkomen dat u in de wachtstand staat waardoor bij de afslag de klok achter loopt. Dit risico is voor de liefhebber en het verloop zal ook niet worden gecorrigeerd.
 
Na het uitlezen van de klokjes verzoeken wij u controle uit te voeren of alle duiven zijn gemeld.
Indien u van mening bent dat door een liefhebber onreglementair is geklokt of gemeld verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij het secretariaat.
Door het bestuur van de Z.L.U. zal dan nader worden bezien of er maatregelen genomen moeten worden in welke hoedanigheid dan ook.
 
Het handmatig invoeren van kloktijden van de geconstateerde duiven is niet toegestaan. Zou zich dit voordoen door een of ander geldende reden, dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij het secretariaat. Gebeurt dit niet dan worden de duiven uit het concours genomen.
 
Alle duiven welke door u elektronisch zijn aangeleverd via het UDP bestand worden door ons ter beschikking gesteld aan alle organisaties van de betreffende  concoursen.
 
Het adres waar alle bescheiden moeten worden ingediend: Secretariaat wedvluchten: P. Franssen Huls 85, 6369 EV Simpelveld
 
Voor bescheiden welke niet bij bovenstaand adres worden ingediend kan het Z.L.U. Bestuur geen verantwoording nemen.
 

INFORMATIE

Mocht bovenstaande niet geheel duidelijk zijn dan kunt u contact opnemen met:

Algemene zaken en meldaangelegenheden:
Mickel Roumans  mail: mr@dq-control.nl     tel. 06 - 13620024
 
Financiële zaken en wedvluchtbescheiden.
P. Franssen.  Tel. 045 – 5442872  of 06 – 39470440    E-mail: pjgfranssen@home.nl
 
Bestellen manden en doorgeven aantal duiven na het inkorven:
H. Wetzelaer  GSM 06-49986123
 
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord