Instructie doping controleurs 2021

INSTRUCTIES VOOR HET NEMEN VAN MESTMONSTERS VOOR DE CONTROLE OP ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN SUBSTANTIES

ALGEMEEN
 1. Tenminste twee door Bestuur NPO benoemde controleurs gaan gezamenlijk op controle.
 2. De controleurs bewaren geheimhouding over de controles die (gaan) plaatsvinden.
 3. De door Bestuur NPO benoemde controleurs beschikken over een door de NPO uitgegeven legitimatiebewijs.
 4. Indien een eigenaar weigert dat er mest van zijn duiven voor onderzoek wordt afgenomen dan rapporteren de ncontroleurs dit aan het Bestuur NPO, via Bureau NPO.
 5. Voordat de handelingen aanvangen, die dienen te worden uitgevoerd om de controle te laten plaatsvinden, dienen de latex handschoenen te worden aangetrokken.
 6. De geselecteerde duiven worden in een door de controleurs meegebrachte mand, of een door de liefhebber beschikbaar gestelde mand gezet. De bodem van deze mand is afgedekt met een steriele doek, waarbij de gladde kant naar boven wordt gelegd. Nadat de in de mand aanwezige duiven minimaal 12 gram mest hebben geproduceerd kunnen de duiven weer uit de mand worden genomen en worden teruggezet.
 7. De mest wordt in het daarvoor bestemde monsterpotje gedaan. (In het laboratorium wordt dit later verdeeld over twee potjes, zodat er een A-staal en een B-staal is. Het potje met het A-
 8. staal is bestemd voor het eerste onderzoek. Het potje met het B-staal dient voor een eventueel tegenonderzoek na een positieve uitslag).
 9. Op het potje is een sticker met unieke code voor de controle geplakt en het potje wordt in een sealbag gedaan. Op de sealbag zit een sticker met dezelfde code.
 10. Nadat de sealbag is dichtgeplakt, kunt u de eigenaar/waarnemer deze sealbag laten voorzien van een paraaf als hij daar prijs op stelt.
 11. De gesloten sealbag met het mestmonster wordt samen met het gele exemplaar van het rapportageformulier en de verklaring Voeding en Verzorging in de daarvoor bestemde envelop naar het laboratorium verzonden.
 12. De controleurs verzenden de verzamelde mest op een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk drie dagen na het onderzoek. De verzending geschiedt aangetekend. De mest kan op kamertemperatuur worden bewaard.Het rapportageformulier dient – met uitzondering van de persoonsgegevens - volledig ingevuld te worden, bij voorkeur in blokletters en te worden ondertekend door twee controleurs. De eigenaar/waarnemer kan desgewenst een paraaf zetten.
 13. Naar het NPO-Bureau wordt gestuurd:
           a. het voorste, witte, exemplaar van het rapportageformulier
           b. de ingevulde en ondertekende akkoordverklaring
           c. de afgescheurde genummerde strip van de sealbag

           Instructies voor het nemen van mestmonsters voor de controle op het oneigenlijk gebruik van substanties
           bij postduiven pag. 2 – versie 2021-april

     
     14. Het achterste, blauwe, exemplaar van het rapportagefomulier wordt overhandigd aan de liefhebber. In geval een
           waarnemer aanwezig is het blauwe exemplaar ook opsturen naar het NPO-bureau, waarna het zal worden
           doorgestuurd naar de betreffende liefhebber.
     15. Indien een geplande controle niet is uitgevoerd, om welke reden dan ook, dan wordt het NPO-bureau op
           maandagochtend voor 12.00 uur telefonisch hiervan op de hoogte gesteld.

AANVULLENDE REGELS BIJ MONSTERNAME OP HET HOK VAN EEN BASISLID

16.  Voordat het hok van de liefhebber wordt betreden, dienen kunststof overschoenen te worden aangetrokken.
17.  De controleurs vragen altijd bij monstername of de duiven veterinair behandeld worden. Zij nemen de op de
       veterinaire verklaring vermelde gegevens over op het rapportageformulier. Van deze afgezonderde duiven
       worden geen mestmonsters genomen.
18.  De controleurs vragen altijd of de duiven ergens tegen behandeld worden en zo ja, dan vraagt men naar de naam
       van de producten en eventueel de etiketten. Deze middelen worden vermeld op de “Verklaring voeding en verzorging”.
19.  Met de liefhebber worden nadere gegevens omtrent voeding, water en supplementen ingevuld op de “Verklaring voeding
      en verzorging”. Deze verklaring wordt voorzien van een unieke code met het monster naar het laboratorium gestuurd.
20. De controleurs dienen, voordat tot mestafname wordt overgegaan, te vragen of er opvangers in het hok aanwezig zijn of
      mogelijk ook duiven die langere tijd weg waren. Is dit het geval dan dient men een selectie te maken van de aanwezige
      duiven met uitzondering van de opgevangen duiven en de duiven die langere tijd weg waren.
21. Betreft het een controle na een wedvlucht dan dienen bij voorkeur de wedvluchtduiven in de mand te worden gezet.
22. Is het niet mogelijk om op deze manier voldoende mest te verzamelen voor een monstername, dan is het toegestaan om
      op de hokken mest te verzamelen (art. 7 lid 1 Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven). Dit kan op
      elke plek in de hokken gebeuren, waarbij vermeden wordt mest van veterinair behandelde duiven of opgevangen duiven
      te verzamelen.
23. De liefhebber tekent na de controle een akkoordverklaring dat het rapportageformulier en de “Verklaring voeding en
      verzorging” naar waarheid zijn ingevuld. De akkoordverklaring wordt  met het rapportageformulier meegestuurd naar
      Bureau NPO.
24. Indien de eigenaar weigert om de akkoordverklaring te ondertekenen, vermelden de controleurs op het
      rapportageformulier de reden van deze weigering.

AANVULLENDE REGELS BIJ MONSTERNAME IN EEN BASISVERENIGING

25. De controleurs melden zich bij het bestuur van de basisvereniging
26. De liefhebber van wie de duiven worden gecontroleerd wordt hiervan op de hoogte gesteld. De liefhebber mag bij de
      controle aanwezig zijn. Instructies voor het nemen van mestmonsters voor de controle op het oneigenlijk gebruik van
      substanties bij postduiven pag. 3 – versie 2021-april
27. Van de te controleren duiven worden de volledige ringnummers inclusief jaartal en geslacht opgenoemd en genoteerd
      op het rapportageformulier.
28. Indien aanwezig wordt een kopie van de inkorflijst meegegeven aan de controleurs, die deze meesturen met het
      rapportageformulier naar het NPO-bureau.
29. De duiven van de te controleren liefhebber worden in de door de controleurs meegenomen of door de vereniging of
      liefhebber zelf beschikbaar gestelde mand gezet, waarin een steriele doek op de bodem wordt gelegd (zie punt 6).
      Het is ook toegestaan om de mest direct uit de manden te nemen waarin de duiven worden aangeboden bij het inkorven.
30. Verder volgt de procedure zoals is omschreven onder het punt “ALGEMEEN” van de instructies.

AANVULLENDE REGELS BIJ MONSTERNAME TIJDENS TRANSPORT

31. De controleurs melden zich bij de hoogste wedvluchtorganiserende instantie.
32. De eigenaar van de te controleren duiven wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er een controle plaatsvindt.
33. De eigenaar wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de controle aanwezig te zijn. Is de eigenaar of een van de
      huisgenoten niet telefonisch te bereiken, dan zal de wedvluchtorganiserende instantie er voor zorgdragen dat de
      eigenaar zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.
34. Het is geen verplichting dat de eigenaar tijdens de controle aanwezig is.
35. Bij afwezigheid van de eigenaar, of wanneer dat de eigenaar niet geïnformeerd kan worden voordat de controle
      plaatsvindt, draagt de waarnemer de zorg dat de informatie genoemd onder bovenvermelde punten 4 en 17
      opgevraagd wordt.
36. Bij de vrachtauto waarin de ingemande duiven worden vervoerd dient te allen tijde toezicht te zijn, door de chauffeur
      of iemand van de wedvluchtorganiserende instantie, die er op toeziet dat er geen onreglementaire handelingen
      worden gepleegd.
37. Aan de hand van de mandenlijsten worden de duiven in de mand(en) van de controleurs geplaatst, zoals omschreven
      in punt 6 van de instructies.
38. Bij het overzetten van de te controleren duiven dient het volledige ringnummer inclusief het jaartal te worden
     opgenoemd en genoteerd.
39. Indien er in de manden van de te controleren duiven is gebraakt, dan kunnen deze duiven niet worden gecontroleerd,
      tenzij deze duiven allen van dezelfde liefhebber zijn.
40. Indien er poep aan de poten van de te controleren duiven zit worden deze gereinigd. Bij droge mest deze met de
      handschoenen verwijderen. Bij natte mest de poten reinigen in een badje leidingwater.
41. Hierna volgt de procedure zoals is omschreven onder de kop “Algemeen”
42. Nadat de controle heeft plaatsgevonden worden de duiven teruggezet in de reismanden.

Instructies voor het nemen van mestmonsters voor de controle op het oneigenlijk gebruik van substanties


>>> Instruktie doping controleurs 2021- Pdf  <<<
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord