THUISAFSLAG Elektronische Constateersystemen

BIJ GEBRUIK VAN DE DEELNEMER door middel van de THUISAFSLAG
 
Na ampele overwegingen heeft het bestuur alsnog besloten om de thuisafslag toe te laten op de ZLU-wedvluchten mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
 
Na de wedvlucht wordt de definitieve thuisafslag gemaakt worden, mits de systemen hiervoor geschikt zijn. Een tussenafslag waarbij niet alle gegevens van het WCS worden meegezonden wordt niet geaccepteerd. Na het maken van de thuisafslag de z.g. constateringslijst  mailen aan het inkorfcentra die deze mail bij de overige stukken kan toevoegen. Het maken van de thuisafslag is geheel ter verantwoording van de liefhebber(s) De gegevens welke door de inkorfcentra worden ingelezen zijn maatgevend voor het vervaardigen van de uitslag.
 
Aansprakelijkheidsstelling van de Z.L.U. en haar medewerkers is uitgesloten.
 
Zie:
 
ALGEMENE EN AANVULLENDE REGELS  Z.L.U. WEDVLUCHTEN
 
De tekst onder punt 11 heb ik toegeveogd.
 
ALGEMENE EN AANVULLENDE REGELS  Z.L.U. WEDVLUCHTEN


   Om de uitslagen van de wedvluchten correct te kunnen afwerken en de
   reclames te beperken zijn er regels voor deelname aan de wedvluchten:
 
 1. Het Z.L.U. spel is altijd primair en wordt vervlogen op de Z.L.U. poulebrief, welke in dit periodiek is afgebeeld, waarbij tevens de uitleg van het poulesysteem. De poulebrieven zijn voor alle wedvluchten in het inkorflokaal aanwezig.
 2. Het invullen van uw N.P.O. lidnummer (8 cijfers) is verplicht. De volgorde van getekende duiven bij het  inkorven dient zowel op de uitdraai van het klokje , UDP-bestand in de computer en poulebrief moet hetzelfde te zijn. Het UDP-bestand zoals ingelezen in de computer is maatgevend. Wijzigingen in de UDP-bestanden worden niet aangebracht. Het niet in volgorde aangeven van de duiven door de liefhebber aan de inkorffunctionaris, zoals op de poulebrief vermeld, is zijn eigen verantwoordelijkheid.
 3. Naam, adres, afstand en GPS coördinaten verplicht invullen.
 4. Ondertekenen poulebrief verplicht.
 5. De verplichte inleg per duif is  € 1,20
 6. De uitslag is verplicht en kost € 2,20
 7. Nationaal Agen wordt vervlogen in twee categorieën: oude en jaarlingen in een apart concours. Dus twee poulebrieven invullen. Voor de oude en jaarlingen is een aparte uitslag. Tevens twee UDP-bestanden indienen voor oude en jaarlingen apart.
 8. De Z.L.U. stelt per wedvlucht diverse ereprijzen ter beschikking, welke worden uitgereikt tijdens de Sterrenshow.
 9. Naast de controle die door de internationale organisatie wordt geëist, zal door de Z.L.U. controle worden uitgevoerd. Deze controle is steekproefsgewijs hetgeen betekent dat de vroegste duiven, maar ook andere duiven gecontroleerd kunnen worden. De controle geschiedt door of namens de Z.L.U. Door de controleur zal een schriftelijke rapportage worden opgesteld. Controleurs beschikken over elektronische controleapparatuur waarbij het chipring-nummer en unieke-code uitgelezen wordt. Deze gegevens worden doorgegeven aan de rekenaar waarna controle met de digitale inkorfgegevens plaatsvindt.
 10. De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar.
 11. Na de wedvlucht kan de definitieve thuisafslag gemaakt worden, mits de systemen hiervoor geschikt zijn.  Een tussenafslag waarbij niet alle gegevens van het WCS worden meegezonden wordt niet geaccepteerd. Na het maken van de thuisafslag de z.g. constateringslijstmailen aan het inkorfcentra die deze mail bij de overige stukken kan toevoegen. Het maken van de thuisafslag is geheel ter verantwoording van de liefhebber(s)  De gegevens welke door de inkorfcentra worden ingelezen zijn maatgevend voor het vervaardigen van de uitslag.
 12. Aansprakelijkheidsstelling van de Z.L.U. en haar medewerkers is uitgesloten.
 13. Door deelname doet de deelnemer(s) afstand van het recht (rechts)vorderingen tot schadevergoeding tegen de Z.L.U. en tegen medewerkers van de Z.L.U. aanhangig te maken.
 14. Voor de Z.L.U. wedvlucht uitslagen zijn de internationale neutralisatietijden van  toepassing
 15. Door deelname aan onze wedvluchten gaat de liefhebber akkoord met alle voorgeschreven aanvullende reglementeringen van de Z.L.U. op het N.P.O. wedvluchtreglement met aanvullende eisen ZLU conform c.q. KBDB.
 16. De NFO18 wordt toegepast als er een of meerdere duiven  in de neutralisatietijd arriveren waarvan één sneller is dan de snelste duif voor het ingaan van de neutralisatie. Worden geen duiven voor aanvang van de neutralisatie geklokt maar wel duiven in de neutralisatie dan blijft de standaard rekenmethode van toepassing.
 17. Duiven voorzien van een door de liefhebber of derden  aangelegde GPS- Trackerringen dienen in de lokalen geweigerd te worden. Zo niet, dan worden deze in verzamelcentra verwijderd.
 18. De reglementen en condities zoals vermeld zijn van toepassing.
 19. De liefhebbers welke deelnemen aan de ZLU-wedvluchten conformeren zich met de door de ZLU vastgelegde aanpassingen en/of voorwaarden. Reclamaties in deze worden dan ook niet geaccepteerd.
 20. Bij het niet naleven van bovengenoemde richtlijnen met aanpassingen beslist het ZLU bestuur.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord