Brandbrief ZLU


Kerkrade, 02 maart 2023,
.
Aan het Bestuur van de bij de NPO aangesloten afdelingen.
Betreft: voorstel van de ZLU aan Bestuur NPO inzake spel 1:4

Geacht Bestuur,
Zoals jullie wellicht hebben gelezen, hebben wij de ZLU, een voorstel ingediend bij Bestuur NPO met het verzoek dit voorstel te voorzien van een positief advies en voor te leggen aan de ledenraad van 11 maart a.s. Enkele jaren geleden is door de ledenraad een voorstel aangenomen om de het aantal prijzen per vlucht in een verhouding 1:3 te verdelen. Ons voorstel heeft hier betrekking op en wij stellen voor om de prijzen voor de ZLU-vluchten te verdelen in een verhouding 1:4. Wij hebben daartoe een gemotiveerd voorstel ingediend. Tot onze verbazing heeft Bestuur NPO dit voorstel voorzien van een negatief advies.


Nadat het advies van Bestuur NPO bekend werd, hebben ons tientallen mails en telefoontjes van verontruste ZLU-spelers uit het hele land bereikt met de vraag of Bestuur NPO wel weet waar ze mee bezig zijn , al deze spelers zijn een groot voorstaander van het spel 1:4 en onderschrijven onze motivatie.Door 1:3 te spelen gaat het veel langer duren voordat de prijzen verdeeld zijn waardoor wij in de problemen kunnen komen met de inkorving voor de volgende vlucht op maandagavond. Ook dit ziet Bestuur NPO niet als een probleem dat zeker aan de orde is bij uitgestelde lossingen. Wij hebben Bestuur NPO verzocht ons voorstel met hun vooraf te bespreken zodat wij e.e.a. nog eens mondeling zouden kunnen toelichten, echter helaas hebben zij geen gebruik gemaakt van ons aanbod. Na een tweetal positieve vergaderingen met Bestuur NPO, komt nu de ware aard van dit Bestuur weer boven tafel.

Door de ZLU-vluchten 1:4 te spelen schaden wij niemand, de prijzen van het ZLU concour worden in een verhouding 1:4 verdeeld, alle afgeleide concoursen kunnen in een verhouding 1:3 gespeeld worden.Geacht Bestuur, wij verzoeken jullie vriendelijk doch dringend dit schrijven met bijlagen te verstrekken aan de afgevaardigden van jullie Afdeling in de ledenraad en hen een positief advies mee te geven te stemmen voor spel 1:4 tijdens de ZLU vluchten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Bestuur ZLU.
.
Heerlen, 02-03- 2023
.
Aan de heren stemgerechtigden voor de ledenraad van de NPO.

Beste sportvriend,
U zult zich wel afvragen wat krijgen we nu, wel heel simpel, een verzoek tot ondersteuning van een voorstel van de ZLU-spelers en bestuur ZLU. De ZLU heeft bij de indiening van het voorstel aangeboden e.e.a. mondeling te willen toelichten. Helaas heeft bestuur NPO van de geboden mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Het feitenrelaas tot nu toe:
In het najaar 2022 had bestuur ZLU een goed gesprek, dachten we, met een afvaardiging van het NPO bestuur.Toen werd ook ons als ZLU bestuur kenbaar gemaakt dat ook wij de prijsverhouding 1 op 3 moesten toepassen op onze ZLU uitslag.Tevens werd ons toen de mogelijkheid aangedragen tijdig een voorstel richting NPO ledenraad in te dienen via bestuur NPO om een eventuele wijziging mogelijk te maken. Ook werd ons zelfs aangeboden om een ZLU-bestuurder op te nemen in de Ledenraad of in een der vele commissies die bestuur NPO ondersteunen in hun zware taak. Wij als bestuur kozen voor de optie om een wijzigingsverzoek in te dienen via bestuur NPO aan de ledenraad. Wij gingen er vanuit dat bestuur NPO met ZLU bestuur overleg zou plegen inzake dit agendapunt.

Onderstaand het ingediend agendapunt van bestuur ZLU.
Argumenten voor spel 1 op 4 in plaats van 1 op 3.
1. De ZLU , Nederlandse inrichter internationale vluchten, is gehouden de internationale richtlijnen te volgen. De Internationale uitslag is 1 op 4 en niet 1 op 3.
2. Afhankelijk van het verloop van de vlucht zijn onze meldposten, nu 1 op 4, relatief veel uren in de weer om de meldingen in goede banen te leiden zodat een ieder het verloop van de vlucht goed kan volgen. Zouden we 1 op 3 spelen moeten de meldposten nog meer uren investeren waardoor het steeds moeilijker wordt hiervoor geschikte kandidaten te vinden.
3. Kent een vlucht een traag verloop dan worden de snelheden van de laatste aankomsten bij 1 op 3 dermate laag dat dit absoluut de nodige vraagtekens oproept bij overheid instanties die nu al met argusogen naar de duivensport kijken. Dit is niet wat we willen.
4. Een uitslaglijst 1 op 3 telt meer bladzijden dan een lijst 1 op 4, is derhalve zwaarder en daardoor zullen de verzendkosten en drukkosten toenemen waardoor de kosten voor de uitslaglijst duurder wordt. Daar onze sport toch al duur genoeg is moeten wij streven naar zo min mogelijk kostenverhogingen.
5. Alle door de ZLU vervlogen kampioenschappen worden berekend op basis van een 1 op 4 uitslag. Wanneer we zouden overgaan naar 1 op 3 zullen voor de berekening van de kampioenschappen een lijst 1 op 4 gemaakt moeten worden. Dit brengt extra administratief werk met zich mee.
6. Ons reken programma moet aangepast worden, dus weer extra kosten.
7. Met zijn allen proberen we de Nederlandse duivensport naar een hoger niveau te tillen. Door het aantal prijzen te verruimen worden steeds meer minder presterende/zwakkere duiven gehandhaafd met als gevolg achteruitgang op sportief vlak, hetgeen uiteindelijk resulteert in grotere verliezen bij een slecht verloop.

Tot ieders grote verassing en natuurlijk ook teleurstelling stond binnen 1 week na indiening ,reeds het afwijkend antwoord van bestuur NPO op de NPO site.

Voorstel 1:4 voor ZLU vluchten Context: Op verzoek van de ZLU legt het NPO Bestuur dit voor aan de Ledenraad

Preadvies NPO Bestuur: Tegen
Motivatie: We hebben met elkaar aangenomen dat we op alle vluchten 1:3 vliegen. De doelstelling was om meer liefhebbers op de uitslag te krijgen. De resultaten en ervaringen dusver bevestigen dat inderdaad een substantieel aantal liefhebbers zich extra weten te klasseren bij 1:3 De argumenten die de ZLU aanvoert vinden we niet overtuigend ook niet het argument dat de door haar georganiseerde vluchten een internationaal karakter hebben. Het gaat immers om de Nederlandse uitslag, niet de internationale uitslag. Ook maakt de ZLU keuzes bijvoorbeeld rondom het melden van aankomsten. Dat kan ook anders, de NPO reglementen bieden daarvoor voldoende ruimte. En dat geldt evenzeer voor een aantal andere argumenten welke door de ZLU worden aangevoerd

Antwoord NPO: De resultaten en ervaringen dusver bevestigen dat inderdaad een substantieel aantal liefhebbers zich extra weten te klasseren bij 1:3
Uit onze ZLU-metingen gaat de grote en betere liefhebber er meer op vooruit dan de kleine man met de kleine korf. Aangezien er vluchten zijn bij normaal verloop waar meer dan 125 %, bij 1 op 4, van de meldingen zichtbaar is op onze website hebben wij dit a.d.h.v. de meldgegevens kunnen natrekken.

Bij de beleidsvoornemens 2023 staat onder meer:
Verbeteren imago duivensport, hoe wil je dit vertalen als de wedvluchtduur kunstmatig met 1/3 wordt verlengd door NPO regelgeving, wat zegt buitenwacht en actiegroepen dan !

In 2022 het grootste ledenverlies in 15 jaar:
Als wij de gegevens aangedragen door buro NPO moeten geloven was 2022 een negatief “ topjaar “ inzake ledenverlies. Dit is onder meer aan te voeren door de diverse “ stille “ kosten verhogingen inzake porto,voer, vrachtkosten en verhogingen in de inkorfcentra aangezien ook zij met hogere kosten zitten om draaiende te blijven.Door 1 op 3 in te voeren gaan wij de liefhebbers alweer een avondje inzetlokalen aanbieden om klokken uit te lezen en noem maar op. Gezien al deze aangedragen argumenten doen wij een dringend beroep op de NPO ledenraad om het ZLU voorstel alsnog volledig te ondersteu-nen en niet zondermeer aan het handje van bestuur NPO mee te lopen. Bestuur ZLU weet maar al te goed wat de liefhebber, bestuur inzetlokaal en ook wij zelf voor werk moeten verrichten om ons staande te houden.Steeds iets nieuws verzinnen, en helemaal al niet wat wij niet gevraagd hebben, is ook niet goed voor de moraal van de toch al weinigen onder ons die wel nog iets willen doen. Wij waren in de veronderstelling dat bestuur NPO de ZLU vertegenwoordigd, niet alleen het bestuur maar ook de ZLU spelers, helaas alweer een gedachtenkronkel binnen bestuur en ZLU spelers. Niet dus.

Met 1 volzin worden alle ZLU argumenten van tafel geveegd !
Nergens krijgen wij de kans om voor onze ZLU spelers, inkorflokalen en ZLU bestuur op te komen, alle regelgeving komt van bovenaf.De ZLU liefhebber bepaalt het spel, en bestuur ZLU probeert dit mogelijk te maken binnen de internationale en nationale regelgeving. Wij staan niet telkenjare te wachten op ongevraagde adviezen voor de duivensport, zoals de ZLU speler die beleeft. Met zo‘n NPO besluit drijft bestuur NPO zelf een wig tussen NPO marathon en ZLU marathonspelers.Wie wil dit, juist, niemand !! Met regelgeving van bovenaf breek je alleen maar iets af dat in een duidelijke behoefte voorziet.

Dus:
zeg nee tegen het NPO advies en stem vóór spel 1 op 4 bij ZLU vluchten.
Heren stemgerechtigden van de ledenraad, dus de afdelingsafgevaardigden, stem dus nee, het zijn immers jullie leden. Jullie doen het uiteraard voor de leden van jullie afdeling.

Hartelijk dank voor Uw inbreng !!

Bestuur ZLU.


Geplaatst op: 01-03-2023


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord