Mededeling bestuur Zuid Limburgse Unie.

Verslag overleg NPO - ZLU.

Beste sportvrienden,
bij deze het verslag van het overleg NPO - ZLU d.d. 25 april 2019. Volgens de aktie en besluitenlijst NPO bestuursvergadering van 6 mei is het conceptverslag NPO - ZLU sinds 3 mei beschikbaar. Vervolgstap: dit verslag als agendapunt opnemen voor de NPO bestuursvergadering van 20 mei, zodat iedereen het verslag kan doornemen en kan reageren. Het definitieve verslag gaat te zijner tijd ook naar de sectie Marathon. Gezien het feit dat wij nog geen reactie hebben ontvangen, moet bestuur ZLU aannemen het het verslag de juiste weergave is van het besprokene op deze bijeenkomst.Verslag van de bijeenkomst NPO-ZLU d.d. 25 april 2019 te Breda.

Aanwezig namens:
NPO: dhr. M. van der Kruk, dhr. W van Breene;
ZLU: dhr. E.Hoedemakers, dhr. P.Franssen, dhr. J.Bijsmans, dhr. Chr. Van der Linden
De vergadering stond gepland om 11.00 uur, dhr. van der Kruk arriveerde eerst om 11.45 uur, start 11.45 uur.

1 SAMENWERKING NPO/ZLU
Samenwerking moet op basis van wederzijds vertrouwen. De ZLU geeft aan dat het vertrouwen in het bestuur NPO minimaal is en dat dit te wijten is aan: NPO beantwoord geen mails, geeft geen reactie op vragen per mail van de ZLU inzake dopingbeleid en doping protocol, ZLU heeft vanaf september jl. herhaalde keren gevraagd voor overleg met NPO om NFO en afgelopen seizoen te evalueren de NPO reageert niet of laat via de sectie Marathon weten geen tijd te hebben, eerst nadat de sectie Marathon definitieve standpunten ingenomen heeft inzake neutralisatietijd en 800m grens mag de ZLU opdraven en wordt dan voor het blok gezet, overleg is niet meer mogelijk omdat de reeds door de sectie geformuleerde voorstellen met spoed moeten worden ingediend voor de ALV. Daarnaast heeft de secretaris van de NPO, dhr. J.Voorn, zich zeer negatief uitgelaten over het verkrijgen van de gouden speld welke dhr.P.Franssen van de ZLU enkele jaren geleden heeft ontvangen. Deze houding, handelwijze en uitspaken van de NPO zijn niet bevorderlijk voor een goede samenwerking tussen beide partijen. Van ZLU zijde wordt nog opgemerkt dat de meeste mensen die in de sectie M. zitting hebben alleen voor eigen belang zitting hebben. Door dhr. van der Kruk werd dit bevestigd.NPO geeft toe dat een ander beter kan en moet en dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor het grote fondgebeuren in Nederland, de NPO voor de Marathon vluchten en de ZLU voor de ZLU-vluchten en samenwerking in deze derhalve noodzakelijk is. Partijen spreken het voornemen uit om in september 2019 tijd vrij te zullen maken voor goed en degelijk overleg waarbij de knelpunten die er nu liggen en er mogelijk bijkomen te bespreken zodat er t.z.t. door alle partijen gedragen voorstellen ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Contact persoon namens de NPO voor de ZLU is dhr. W. van Breene. Vragen en verzoeken richten aan info@duivensportbond.nl t.a.v. dhr. van Breene met cc aan dhr. van der Kruk. Zaken die de sectie Marathon aangaan richten aan de sectie met cc. naar dhr. van Breene .De ZLU stelt voor om in 2019 te handelen conform de regels zoals die golden voor 2018 en in september 2019 een nieuwe start te maken. NPO geeft aan dat dit niet kan om reden dat de ALV besluiten genomen heeft en deze besluiten niet teruggedraaid kunnen woorden. ZLU geeft aan toch te handelen zoals eerder aangegeven. Volgens de ZLU zijn de besluiten eenzijdig genomen op basis van onjuiste informatie, zonder dat overleg plaatsgevonden heeft, hier is duidelijk sprake van onbehoorlijk bestuur .

2. SEIZOEN 2019
ZLU houdt vast aan het eerder ingenomen standpunt wat betreft 800m grens , internationale neutralisatietijd en de NFO-regeling 2018 die ook voor 2019 van toepassing blijft. Gezien het feit dat alle aangesloten landen die deelnemen aan de internationale vluchten de internationale neutralisatietijd aanhouden en op uitdrukkelijk verzoek van de internationale inrichters heeft de ZLU besloten de neutralisatietijden aan te houden zoals internationaal is voorgeschreven.

3.TOEKOMST MARATHONVLUCHTEN
NPO geeft aan dat het aantal liefhebbers in de toekomst nog sterk zal afnemen waardoor ook het aantal deelnemende duiven per vlucht zullen afnemen. Op dit moment telt de Nederlandse duivensport gemiddeld per Afdeling 16 Marathon en ZLU-vluchten samen.Wanneer het aantal deelnemende duiven op een bepaalde vlucht daalt tot onder een rendabel minimum moet in goed onderling overleg aanpassing van het aantal vluchten bespreekbaar zijn. Voor de enkele grote commerciële hokken zal het aantal vluchten nooit een probleem vormen, het algemene belang staat hier echter voorop. De ZLU kan instemmen met deze zienswijze en is zeker bereid over dit onderwerp met de NPO van gedachten te wisselen. NPO is zelfs bereid twee vluchten te laten vallen. Het elan van de grote vluchten moet hoog blijven.

4.PROJECTEN REGLEMENTEN/AUTOMATISERING
NPO geeft een heel korte uitleg over het project dat in Zeeland als pilot start, geeft aan dat er met de leveranciers van de electronische systemen overleg zal plaatsvinden en dat in de bedoeling ligt om de duivensport volledig te automatiseren zodat maximaal gecontroleerd kan worden waarbij zo min mogelijk handelingen moeten worden verricht.

5.WAT VERDER TER TAFEL KOMT
ZLU geeft aan de afgelopen twee jaar herhaaldelijk gevraagd te hebben naar een doping protocol. ZLU is van mening dat de deelnemende liefhebbers recht hebben om te weten welk protocol gevolgd moet worden bij een doping controle. ZLU heeft aan KBDB gevraagd naar het Belgische protocol, de KBDB verwijst weer naar de NPO, de KBDB heeft in februari 2018 haar protocol de NPO doen toekomen. NPO geeft aan dat er nog enkele aanpassingen moeten worden doorgevoerd betreffende de verboden middelen en dat daarna het doping beleid gepresenteerd zal worden. De procedure , hoe te handelen bij controle zal de NPO de ZLU doen toekomen.

Na een nuttige vergadering sluit dhr. van der Kruk om 13.45 uur de vergadering.
Kerkrade 26 april 2019,

J.Bijsmans


Geplaatst op: 14-08-2019


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord