Privacy statement


ALGEMENE VERORDENINGGEGEVENSBESCHERMING
 
Privacy policy : Zuid Limburgse Unie
 
 
Artikel 1
Organisatie  “Zuid Limburgse Unie”  (ZLU) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.   Organisatie  “Zuid Limburgse Unie”  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Artikel 2
Als  Organisatie  “Zuid Limburgse Unie”  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Artikel 3 - Cookies
Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website;
 
 1. Functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie,
 2. Analytische cookies om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina‘s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 3. Voor Google Analytics gebruiken wij geanonimiseerde data, waardoor u voor google niet herkenbaar bent.
 4. Voor Facebook worden cookies geplaatst voor statistieken, indien u ingelogd bent bij Facebook kan Facebook u mogelijk ook volgen tijdens het browsen.
 
Artikel 4 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. . Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
 
Artikel 5 - Verwerking van persoonsgegevens van leden / bezoekers
Persoonsgegevens van bezoekers op de website  worden door Organisatie  “Zuid Limburgse Unie”  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over uitnodigingen en mededelingen;
 • Contactformulier / Aanmeldformulier
 • Bijhouden van diverse activiteiten  Organisatie  “Zuid Limburgse Unie” 
 
Artikel 6 – Grondslag persoonsgegevens
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:   
 • De overeengekomen opdracht;
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Organisatie  “Zuid Limburgse Unie”  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam ;
 • Achternaam ;
 • Geslacht ;
 • Naam contactpersoon ;
 • Straat;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • IBAN-nummer;
 • Ten name van;
 • Vestigingsplaats / Naam bank;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Telefoonnummer contactpersoon ;
 • E-mailadres;
 • Identiteitsnummer;
 
Artikel 7 - Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door de Zuid Limburgse Unie en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan;
 
 • Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd, een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. De Zuid Limburgse Unie zal zich inspannen in alle gevallen zo min mogelijk gegevens van u te vragen als nodig, om u van dienst te kunnen zijn. Bij het invullen van de gegevens zal duidelijk om uw toestemming worden gevraagd.
   
Artikel 8 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens, (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het volgende adres: pjgfranssen@home.nl
 
 1. Het kan zijn dat wij van u aanvullende informatie vragen, zodat wij met zekerheid  kunnen vaststellen dat het om uw gegevens gaat.
 2. Uw persoonsgegevens worden door  Organisatie  “Zuid Limburgse Unie”  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een bepaalde periode.
 3. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy beleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.
 
Artikel 9 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Mocht de wet geen indicatie geven voor de bewaartijd dan zal de Zuid Limburgse Unie de gegevens uiterlijk zo lang bewaren als nodig op basis van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.


Artikel 10 - Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Artikel 11 - Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Artikel 12 - Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Artikel 13 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment;
 
 1. de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website,
 2. alle informatie verwijderen, die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
 
Artikel 14 - Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: pjgfranssen@home.nl
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties
 
Artikel 15 - Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd;
 1. vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet,
 2. vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy,
 3. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade, die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden, op u te verhalen.
   
Artikel 15 - Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 
 1. Alle personen die namens Organisatie  “Zuid Limburgse Unie”  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 4. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 5. Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
 
Artikel 16 - Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens :  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 
Ook voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen;
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet- telefoon-tv-en-post/cookies#faq
 
 
Artikel 17 – Versie Privacy Policy
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang U de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Vragen
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website  https://www.dezlu.nl/ en het beheer van afbeeldingen, teksten, commentaren, videobeelden, Illustraties, geluiden, of naar aanleiding van ons Privacy Statement  kunt u contact met ons nemen via :
 
Organisatie  “Zuid Limburgse Unie” 
E-Mail : pjgfranssen@home.nl
Huls 85 -  6369 EV Simpelveld  
 

>>> PRIVACY STATEMENT. Pdf <<<


 
Privacy Policy :   Organisatie  “Zuid Limburgse Unie”   
Datum: 10-07-2018
Versie : 2018 - 2

 
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord